Voorstraat 8

Vrij hoog in de gevel uit 1920, zit de gekleurde steen met de afbeelding van een Romeinse erepoort en het onderschrift ‘IN DE GVLDE POORT’.

Volgens de overlevering zou bij de intocht van Karel V in 1540 in de Voorstraat een dergelijke poort zijn opgericht. Zeker is dat hier in de 1`6e-eeuw een herberg stond met deze naam. Een transportakte van 17 juni 1577 geeft als plaatsaanduiding ‘soe ’t staende ende gelegen is aan Sint Jansvelt genaempt die Voorstraat daer die gulde poort uythanght’. Pas in 1658 wordt voor het eerst gesproken van een gevelsteen.

Geveltekens in de buurt